Ngân sách BC 2022: Chính phủ cam kết 875 triệu đô la để tiếp tục chống lại COVID-19

Mặc dù COVID-19 không phải là trọng tâm ngân sách BC trong năm 2022, nhưng chính phủ đã cam kết tài chính gần 1 tỷ đô la trong năm này…

Continue Reading Ngân sách BC 2022: Chính phủ cam kết 875 triệu đô la để tiếp tục chống lại COVID-19