Định cư Mỹ

eb3

Định cư Mỹ diện EB3

Bạn có thể đủ điều kiện xin thị thực nhập cư ưu tiên diện EB3 này nếu bạn là một lao động lành nghề, chuyên

Định cư Mỹ diện EB2

Bạn có thể đủ điều kiện nhận được thị thực EB2 (thị thực ưu tiên loại 2 xét theo việc làm) nếu bạn là chuyên