Luật lao động Canada – Các quy định tiêu chuẩn đối với hợp đồng lao động Canada

Theo luật lao động Canada, mọi quan hệ lao động đều được điều chỉnh bởi hợp đồng lao động, cho dù là hợp đồng thành văn, bất thành văn hay có các yếu tố của cả hai. Hợp đồng lao động quy định các điều khoản và điều kiện của quan hệ lao động. Trong trường hợp không có hợp đồng bằng văn bản, hợp đồng lao động sẽ được tạo thành từ sự trình bày bằng miệng mà các bên đã đưa ra.

Ngoài ra, nhiều điều khoản có thể được áp dụng trong luật thông thường nếu hợp đồng lao động là bất thành văn hoặc chỉ được viết một phần. Hơn nữa, một số điều khoản có thể được yêu cầu theo luật định.

1. Yêu cầu tối thiểu đối với hợp đồng lao động

Để có hiệu lực thi hành, hợp đồng lao động phải đáp ứng các yếu tố thiết yếu của một hợp đồng ràng buộc theo thông luật lao động Canada, và không được trái với bất kỳ luật lao động Canada hiện hành nào. Một hợp đồng ràng buộc phải được hình thành bằng cách đề nghị, chấp nhận và xem xét. Trong hầu hết các hợp đồng lao động, việc cân nhắc là trao đổi thù lao cho công việc.

Các tòa án nhận thấy rằng việc tuyển dụng nối tiếp thường không được xem xét đầy đủ, trừ khi có bằng chứng cho thấy người sử dụng lao động có ý định sa thải nhân viên nếu thỏa thuận sau khi thuê không được thực hiện.

Luật lao động Canada hợp đồng lao động Will & Partners

Hợp đồng lao động phải chịu sự giám sát chặt chẽ ở Canada và sẽ không có hiệu lực nếu chúng không tuân thủ các tiêu chuẩn lao động tối thiểu, luật an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, cũng như luật nhân quyền. Một nhân viên không thể từ bỏ hoặc làm trái hợp đồng với các quyền lợi tối thiểu của mình theo luật lao động Canada tiêu chuẩn việc làm hiện hành. Mọi sự không rõ ràng trong hợp đồng lao động nói chung sẽ được giải thích có lợi cho nhân viên bằng cách áp dụng học thuyết thông luật lao động Canada về sự trái ngược.

2.  Quy định đối với hợp đồng có thời hạn / không thời hạn trong luật lao động Canada

Hầu hết các hợp đồng lao động là không xác định thời hạn. Trong trường hợp không có thỏa thuận rõ ràng ngược lại, người sử dụng lao động chỉ có thể chấm dứt hợp đồng lao động không xác định thời hạn bằng cách cung cấp thông báo hợp lý theo quy định của luật lao động Canada. Tuy nhiên, các bên có thể đồng ý giới hạn các quyền lợi của nhân viên khi chấm dứt hợp đồng thành các quyền lợi tối thiểu được cung cấp theo luật lao động Canada tiêu chuẩn việc làm hiện hành.

Nhìn chung, thời hạn thông báo theo luật định ngắn hơn nhiều so với thời hạn thông báo theo luật lao động Canada thông thường. Trong trường hợp thỏa thuận lao động quy định rằng sẽ làm việc có thời hạn, thì người lao động có thể không được quyền thông báo về việc chấm dứt hợp đồng lao động nếu việc làm của họ bị chấm dứt khi thời hạn hợp đồng hết hạn.

Tuy nhiên, trong trường hợp người lao động tiếp tục được làm việc khi thời hạn hợp đồng đã hết hoặc người đó tiếp tục được làm việc cho cùng một người sử dụng lao động theo các hợp đồng lao động xác định thời hạn liên tiếp, thì các tòa án có khả năng nhận thấy rằng hợp đồng lao động có bản chất là không xác định thời hạn và thông báo chấm dứt phải được cung cấp. Pháp luật về tiêu chuẩn việc làm cũng có thể thiết lập khung thời gian tối đa để các hợp đồng lao động có thời hạn cố định hoạt động như vậy.

Luật lao động Canada hợp đồng lao động Will & Partners

3. Quy định đối với thời gian thử việc trong luật lao động Canada

Thời hạn thử việc sẽ không được áp dụng trong hợp đồng lao động cũng phải tuân theo Luật lao động Canada. Nếu người sử dụng lao động muốn thuê một nhân viên theo hình thức thử việc để xác định sự phù hợp của họ với vị trí công việc, điều này cần được quy định rõ ràng trong một hợp đồng lao động bằng văn bản. Luật tiêu chuẩn việc làm ở hầu hết các tỉnh không yêu cầu cung cấp thông báo về việc chấm dứt hoặc trả lương thay cho thông báo đối với những nhân viên có thời gian làm việc dưới ba tháng.

Tuy nhiên, khi một người đã làm việc được ba tháng, các yêu cầu thông báo tối thiểu để chấm dứt hợp đồng sẽ được áp dụng. Bất kỳ thỏa thuận nào cho thời gian thử việc vượt quá ba tháng phải nêu rõ rằng nhân viên sẽ được cung cấp các quyền lợi theo luật định của mình khi chấm dứt.

4. Quy định đối với thời gian thông báo chấm dứt hoặc trả lương trong luật lao động Canada 

Tất cả nhân viên phải được cung cấp thông báo về việc chấm dứt hoặc trả lương theo luật tiêu chuẩn việc làm hiện hành. Trừ khi các bên có thỏa thuận rõ ràng khác, có giả định pháp lý rằng một nhân viên cũng sẽ được hưởng thời gian báo trước hợp lý theo luật thông thường, nhằm ước chừng khoảng thời gian mà một nhân viên có thể có được công việc tương tự.

Các yếu tố sẽ được thẩm phán xem xét trong việc xác định thời hạn báo trước thích hợp bao gồm: đặc điểm của việc làm; thời gian làm việc của nhân viên; tuổi của nhân viên; và sự sẵn có của các công việc khác. Khoảng thời gian thông báo mà tòa án có thể đưa ra nói chung có thể từ hai hoặc ba tháng đến hai mươi bốn tháng. Trong trường hợp đặc biệt, thời hạn thông báo vượt quá hai mươi bốn tháng có thể được ban hành.

Luật lao động Canada hợp đồng lao động Will & Partners

Tuy nhiên, các bên có thể đồng ý rằng việc chấm dứt hợp đồng lao động sẽ được điều chỉnh bởi luật tiêu chuẩn việc làm tối thiểu được áp dụng thay vì bộ luật chung. Nếu một hợp đồng lao động bằng văn bản có hiệu lực thi hành khác quy định rằng nhân viên sẽ chỉ nhận được những quyền lợi tối thiểu của mình theo quy chế hiện hành, thì điều này có thể đủ để bác bỏ giả định pháp lý rằng nhân viên được thông báo hợp lý theo luật thông thường.

Biên doạn và dich: Will & Partners

Nguồn: laws.justice.gc.ca

Để biết thêm thông tin về các chương trình và cơ hội định cư tại Canada, hãy liên hệ ngay cho Will & Partners qua số hotline 024 36 888 833 hoặc email willandpartners.vn@gmail.com để nhận được sự tư vấn và hỗ trợ tốt nhất!

Tin tức liên quan