Người giúp việc gia đình và cơ hội nhập cư Canada

Cùng tìm hiểu về chương trình Thí điểm Nhập cư dành cho người trông trẻ và người giúp việc gia đình, các bước đánh giá đơn đăng ký dựa trên các tiêu chí tuyển chọn công bố bởi trang website thông tin chính thức của Chính phủ Canada.

Các ứng viên sẽ được đánh giá dựa trên những tiêu chí tuyển chọn đạt hay không đạt như bên dưới, dựa trên các thông tin và chứng chỉ kèm theo đơn đăng ký. Để được chọn, ứng viên phải đáp ứng được các tiêu chí sau đây:

 • Trình độ học vấn
 • Trình độ ngoại ngữ (ngôn ngữ chính thức)

Ngoài ra, người nộp đơn phải cung cấp bằng chứng về một trong những điều kiện sau:

 • Có ít nhất 24 tháng kinh nghiệm làm việc đủ điều kiện tại Canada
 • Có lời mời nhận việc và khả năng làm việc

Trình độ học vấn

Ứng viên phải cung cấp bằng chứng họ đã hoàn thành một trong các chứng chỉ dưới đây:

 • Chứng chỉ giáo dục một năm sau trung học (hoặc cao hơn) của Canada
 • Chứng chỉ giáo dục nước ngoài và báo cáo Đánh giá chứng chỉ giáo dục (ECA) do một tổ chức được IRCC chỉ định cấp

Chứng chỉ nước ngoài

Đối với các ứng viên có chứng chỉ giáo dục nước ngoài, báo cáo ECA phải:

 • Cho thấy được chứng chỉ này tương đương với chứng chỉ giáo dục một năm sau trung học (hoặc cao hơn) của Canada
 • Được cấp không quá 5 năm kể từ ngày nộp đơn
 • Đã được cấp vào hoặc sau ngày tổ chức ECA được IRCC chỉ định

Kết quả đánh giá thể hiện trên báo cáo ECA là bằng chứng kết luận việc ứng viên đã hoàn thành chứng chỉ giáo dục nước ngoài tương đương với chứng chỉ giáo dục sau trung học 1 năm của Canada.

Đánh giá tương đương sẽ bao gồm đánh giá của tổ chức được chỉ định về tính xác thực của các chứng chỉ giáo dục nước ngoài đã hoàn thành của ứng viên.

Kinh nghiệm làm việc đủ điều kiện tại Canada

Ứng viên sẽ được đánh giá về tính đủ điều kiện cho kinh nghiệm làm việc khi họ đã nộp các bằng chứng cho yêu cầu này. Việc đánh giá sẽ diễn ra trước khi họ gửi đơn xin thường trú đầu tiên hoặc sau khi ban hành giấy phép lao động ngắn hạn cho một số ngành nghề nhất định (an occupation-restricted open work permit) thông qua một trong những chương trình thí điểm này.

Ứng viên không có 24 tháng kinh nghiệm làm việc

Những ứng viên đủ điều kiện nhưng thiếu 24 tháng kinh nghiệm làm việc vào thời điểm họ nộp đơn đăng ký thường trú sẽ nhận được giấy phép lao động ngắn hạn cho một số ngành nghề nhất định. Trong vòng 36 tháng kể từ lúc nhận giấy phép ứng viên phải chứng minh được họ đã có ít nhất 24 tháng kinh nghiệm làm việc hợp pháp toàn thời gian. Kinh nghiệm làm việc đủ điều kiện phải nằm trong thời gian 36 tháng kể từ ngày nhận được giấy phép lao động ngắn hạn cho ngành nghề này.

Lưu ý: Một số ứng viên có kinh nghiệm làm việc nhưng không đủ 24 tháng tại Canada vào thời điểm nhận được giấy phép lao động làm việc ngắn hạn cho một số ngành nghề nhất định. Họ có thể cộng kinh nghiệm này vào yêu cầu 24 tháng, miễn là họ có thể chứng minh 24 tháng kinh nghiệm này có được trong vòng 36 tháng trước khi nộp bằng chứng về kinh nghiệm làm việc của mình.

Ứng viên có 24 tháng kinh nghiệm làm việc

Đối với ứng viên có đủ kinh nghiệm làm việc tại Canada vào thời điểm họ nộp đơn đăng ký, họ sẽ phải nộp bằng chứng về việc này trong đơn đăng ký thường trú. Ứng viên phải chứng minh được rằng họ có tổng cộng ít nhất 24 tháng kinh nghiệm làm việc toàn thời gian hợp pháp tại Canada, trong 36 tháng trước thời điểm nộp đơn.

Công việc đủ tiêu chuẩn

Việc làm toàn thời gian là việc có ít nhất 30 giờ làm việc được trả lương mỗi tuần. Để đủ điều kiện ứng viên phải có kinh nghiệm làm việc thuộc một trong những ngành nghề đủ điều kiện được nêu trong bảng phân loại nghề nghiệp quốc gia (NOC):

 • Ứng viên đăng ký Chương trình Thí điểm dành cho người chăm sóc trẻ tại nhà phải có kinh nghiệm làm việc đủ chuẩn với tư cách là người chăm sóc trẻ (NOC 4411). Ứng viên phải cung cấp dịch vụ chăm sóc tại gia cho trẻ dưới 18 tuổi, có thể ở nhà riêng của trẻ hoặc nhà của chủ lao động.
  • Lưu ý: Cha mẹ nuôi sẽ không đủ điều kiện để đăng ký Chương trình Thí điểm dành cho người chăm sóc trẻ tại gia
 • Ứng viên đăng ký Chương trình Thí điểm dành cho người giúp việc gia đình phải có kinh nghiệm đủ chuẩn với tư cách là người giúp việc gia đình (NOC 4412)
  • Lưu ý: Trong số các nghề phụ theo NOC 4412, quản gia và các nghề liên quan không đủ điều kiện đăng ký theo nhóm nhân viên giúp việc gia đình. Người nộp đơn phải đáp ứng yêu cầu của viên chức rằng họ chủ yếu cung cấp các dịch vụ chăm sóc cá nhân và giúp việc gia đình theo các nhiệm vụ chính được mô tả trong mô tả nghề nghiệp của NOC, với bất kỳ việc thực hiện các nhiệm vụ vệ sinh thông thường như giặt là, rửa bát, v.v., là việc phát sinh với vai trò chính của họ là cung cấp dịch vụ chăm sóc tại nhà và giúp việc gia đình.

Đối với khoảng thời gian kinh nghiệm làm việc được yêu cầu trong đơn, tất cả các ứng viên phải chứng minh rằng họ đã thực hiện cả hai điều sau:

 • Các công việc được xác định trong mô tả đầu tiên theo mô tả của NOC
 • Một số các nhiệm vụ chính, bao gồm những nhiệm vu thiết yếu, được liệt kê trong mô tả NOC
  • Lưu ý: Điều này có nghĩa là người nộp đơn đã thực hiện một số hoặc tất cả các nhiệm vụ chính, bao gồm tất cả các nhiệm vụ phân biệt một nghề nghiệp cụ thể với bất kỳ nghề nghiệp nào khác. Các nhiệm vụ được mô tả với “có thể” trong mô tả công việc của NOC thường không được coi là nhiệm vụ thiết yếu.

Sự ngắt quãng trong kinh nghiệm làm việc

Người nộp đơn không cần phải được tuyển dụng trong thời gian nộp đơn đăng ký thường trú thông qua thí điểm dành cho người chăm sóc trẻ hay giúp việc gia đình.

Kinh nghiệm làm việc ở Canada không cần liên tục để đủ điều kiện, nhưng khoảng thời gian 24 tháng làm việc bắt buộc không bao gồm:

 • Bất kỳ thời gian vắng mặt kéo dài nào ngoài Canada (bao gồm bất kỳ thời gian nào làm việc cho một chủ lao động bên ngoài Canada)
 • Thời kỳ thất nghiệp
 • Bệnh tật kéo dài
 • Nghỉ phép vì lí do gia đình

Khoảng thời gian nghỉ phép hợp lý sẽ được tính để giúp ứng viên đáp ứng các yêu cầu về kinh nghiệm làm việc. Ví dụ: thời gian 2 tuần nghỉ phép có lương trong khoảng 52 tuần nhất định ở một công việc đủ điều kiện vẫn được tính vào kinh nghiệm làm việc đủ điều kiện, bất kể thời gian nghỉ phép này ứng viên có ở Canada hay không.

Bất kỳ khoảng thời gian tự kinh doanh nào hoặc khoảng thời gian làm việc mà người nộp đơn đã tham gia nghiên cứu toàn thời gian sẽ không được tính vào thời gian kinh nghiệm làm việc đủ điều kiện.

Tất cả ứng viên phải trong tình trạng thường trú tạm thời vào thời điểm tìm kinh nghiệm làm việc tại Canada. Chỉ những công việc hợp pháp mới được xét tính đủ điều kiện. Kinh nghiệm làm việc có thể có được thông qua việc kết hợp của bất kỳ giấp phép lao động nào.

giúp việc gia đình

Ứng viên không có 24 tháng kinh nghiệm làm việc đủ điều kiện tại Canada

Các ứng viên không có ít nhất 24 tháng kinh nghiệm làm việc đủ điều kiện tại Canada cũng phải cung cấp bằng chứng về cả hai điều sau:

 • Một lời mời nhận việc
 • Khả năng làm việc

Lời mời làm việc

Lưu ý: Nếu ứng viên đã cung cấp bằng chứng về ít nhất 24 tháng kinh nghiệm làm việc đủ điều kiện tại Canada trong đơn đăng ký đầu tiên của họ, thì không cần phải có thư mời làm việc.

Trường hợp người nộp đơn không có đủ 24 tháng kinh nghiệm làm việc tại Canada tại thời điểm nộp đơn xin thường trú đầu tiên, họ phải chứng minh rằng họ đã nhận được lời mời làm việc:

 • Từ một chủ lao động Canada
  • Chủ lao động không thể là đại sứ quán, cơ quan cao cấp hoặc lãnh sự quán ở Canada.
  • Chủ lao động có thể bao gồm nhiều cá nhân (ví dụ: Ông và Bà Smith), nhưng phải tạo thành một chủ lao động đơn giản (nghĩa là một số doanh nghiệp CRA duy nhất).
 • Ở một vị trí ngoài tỉnh Quebec
 • Cho một công việc toàn thời gian (toàn thời gian có nghĩa là ít nhất 30 giờ làm việc được trả lương mỗi tuần)
 • Không theo mùa
 • Thuộc công việc chăm sóc trẻ hoặc người giúp việc gia đình
 • Xác thực và có khả năng hợp lệ khi người nộp đơn được cấp giấy phép lao động ngắn hạn cho nghề nghiệp lựa chọn ban đầu

Thư mời làm việc phải có mô tả công việc và nhiệm vụ mà ứng viên phải thực hiện. Các nhiệm vụ này phải phù hợp với các công việc được mô tả ở phần chính của các nghề nghiệp đủ điều kiện, theo mô tả nghề nghiệp của NOC.

Lưu ý: Công việc được mô tả trong lời mời làm việc không phải là công việc của cha mẹ nuôi hoặc quản gia.

Đánh giá tính xác thực của lời mời làm việc

Bằng chứng lời mời làm việc xác thực và hợp lệ sẽ bao gồm nhưng không giới hạn ở các yếu tố dưới đây:

 • Nhu cầu cần có người chăm sóc (ví dụ: trẻ em trong độ tuổi đi học hoặc một người có nhu cầu y tế tại nhà)
 • Mức lương quy định trong lời mời làm việc phù hợp với mức lương thông thường ở tỉnh làm việc
 • Người sử dụng lao động có khả năng tài chính để trả mức lương quy định trong lời mời làm việc
 • Trong trường hợp bố trí nơi ở, phải cung cấp chỗ ở hợp lý (ví dụ: phòng riêng)

Để đánh giá tính hợp lệ của lời mời nhận việc, Chính phủ Canada có thể yêu cầu thêm thông tin từ chủ lao động và sử dụng những thông tin được cung cấp trong lời mời làm việc. Ví dụ, Chính phủ Canada có thể đánh giá về khả năng tài chính của chủ lao động trong việc họ có đủ khả năng để chi trả mức lương được nêu trong lời mời nhận việc hay không, hoặc về việc họ có nhu cầu thực sự trong việc cần người chăm sóc bằng cách kiểm tra:

 • Thông tin tài chính do chủ lao động cung cấp
 • Lương của người chăm sóc
 • Thành viên hộ gia đình được khai báo trong thư mời làm việc

Khả năng làm việc

Lưu ý: Nếu ứng viên đã cung cấp bằng chứng về ít nhất 24 tháng kinh nghiệm làm việc đủ điều kiện ở Canada trong hồ sơ của họ, ứng viên sẽ không cần phải đánh giá khả năng thực hiện công việc.

Các ứng viên chưa có ít nhất 24 tháng kinh nghiệm (theo tiêu chuẩn của Canada) phải chứng minh rằng họ có thể thực hiện công việc nằm trong mô tả chính theo mô tả nghề nghiệp NOC, nếu không đơn đăng ký sẽ bị từ chối:

 • NOC 4411 nếu đăng ký thí điểm dành cho người chăm sóc trẻ tại nhà
 • NOC 4412 nếu đăng ký thí điểm dành cho nhân viên giúp việc gia đình

Tài liệu hỗ trợ

Khi đánh giá khả năng làm việc của ứng viên, Chính phủ Canada có thể tham khảo tài liệu hỗ trợ được cung cấp trong đơn. Điều này có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

 • Bằng chứng về kinh nghiệm làm việc trước đây có liên quan (được trả lương hoặc không được trả lương), ví dụ:
  • Thư giới thiệu nhà tuyển dụng
  • Hồ sơ việc làm
  • Hợp đồng làm việc
  • Cuống phiếu lương
 • Bản sao chứng chỉ giáo dục hoặc đào tạo có liên quan, có thể bao gồm văn bằng hoặc chứng chỉ
 • Bản sao giấy phép lao động gần đây nhất của người nộp đơn ở Canada (nếu họ đang làm việc ở Canada)

Khi Chính phủ Canada nghi ngờ về khả năng làm việc của ứng viên, các biện pháp và quy trình xử lý minh bạch và công bằng cần phải được tiến hành.

Lưu ý: Các ứng viên đang nộp đơn có kinh nghiệm làm việc dưới 24 tháng và đã đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện liên quan đến trình độ học vấn, ngôn ngữ, lời mời làm việc và khả năng thực hiện công việc phải được đánh giá tính đủ điều kiện trước khi được cấp giấy phép lao động ngắn hạn cho ngành nghề nhất định và được đánh giá tính đủ điều kiện cho kinh nghiệm làm việc.

Theo Canada.ca.

Để biết thêm thông tin về các chương trình và cơ hội định cư tại Canada, hãy liên hệ ngay cho Will & Partners qua số hotline 024 36 888 833 hoặc email info@willnpartners.vn để nhận được sự tư vấn và hỗ trợ tốt nhất!

Tin tức liên quan